Online Service


team img
team img

หมายเหตุ


- ระบบเงินเดือนออนไลน์ระบบเก่า สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2563 ย้อนกลับไปตั้งเริ่มใช้งานระบบ
- ระบบเงินเดือนออนไลน์ระบบใหม่ ที่มีการปรับปรุงแก้ไข สามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
- หากต้องการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ประจำปี 2563 พิมพ์ได้จากระบบเก่า ส่วนในปี 2564 เป็นต้นไปพิมพ์ได้จากระบบใหม่
- หากมีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ คุณธนชัย สุริโย โทรศัพท์ 080-3485438


Contact Us